ZVV Nemelaer
ZVV Nemelaer - Logo

ZVV Nemelaer

Nieuws rapportage

Reglement

09-10-17

Huidhoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 1. Onder recreatief zaalvoetbal wordt verstaan het spel, dat in de geregelde wedstrijden binnen het  normale competitieverband wordt beoefend.
 2. Op het recreatieve zaalvoetbal zijn van toepassing de reglementen van de K.N.V.B., voor zover daarvan niet is afgeweken bij of krachtens de volgende bepalingen.
 3. De deelnemende teams moeten verzoeken tot overschrijving en/of beëindiging van het lidmaatschap voor het daaropvolgende seizoen uiterlijk 30 juni van enig seizoen indienen. Gelijktijdig met het verzoek moet de legitimatiekaart worden ingeleverd.
 4. Ieder team betaalt een inschrijfgeld van 50,- euro. Dit inschrijfgeld geldt als definitieve aanmelding en dient per 1 april op rekening nummer 11.81.35.686 t.n.v. Zaalvoetbalvereniging Nemelaer te zijn bijgeschreven. De kosten van deelname aan de competitie worden jaarlijks vastgesteld. Binnen één maand na verzending van de contributienota dient dit bedrag te worden voldaan door overschrijving c.q. storting op bovenstaand rekeningnummer. Bij overschrijding van deze datum krijgt het team een boete van 12,50 euro. Bij het dan nog uitblijven van de betaling van de deelnamekosten wordt deze boete wekelijks daaropvolgend verhoogd met 5,- euro. Indien een team op 1 december van enig zaalvoetbalseizoen de kosten van deelname aan de competitie, eventueel verhoogd met de contributiebijdrage aan de K.N.V.B. en boetes, niet heeft voldaan, is het bestuur gerechtigd het desbetreffende team tijdelijk of definitief uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie.
 5. Indien een team zich tijdens de competitie terugtrekt worden de kosten van deelname niet gerestitueerd.
 6. Reserveshirts (hesjes) zijn in de zaal aanwezig. De uitspelende ploeg is verplicht van de reserveshirts gebruik te maken indien zij in nagenoeg dezelfde shirts verschijnen als de tegenstander. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het schoon terugbrengen van de shirts op de eerstvolgende speeldag.
 7. Wensen ten aanzien van de indelingen en het wedstrijdprogramma kunnen bij het bestuur kenbaar worden gemaakt. Het bestuur zal er naar streven met deze wensen rekening te houden, doch is daartoe niet verplicht.
 8. De leden van het recreatie zaalvoetbal vallen onder een collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering. Deze verzekering is uitsluitend van kracht bij door het bestuur georganiseerde en door de K.N.V.B. en/of de afdeling goedgekeurde wedstrijden.
 9. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal, vernielingen en dergelijke.
 10. De boetes die een team dit seizoen oploopt, zullen aan het einde van dit seizoen verrekend worden met het nieuwe contributiebedrag. Dien ten verstande dat het totale bedrag tijdens het seizoen niet hoger komt dan 50,- euro. Indien een team een totale boete heeft staan van meer dan 50,- euro, dient tussentijdse afrekening plaats te vinden. Indien een boete van een team tijdens het seizoen groter wordt dan 50,- euro en het desbetreffende team zijn financiële verplichtingen niet nakomt, is het bestuur gerechtigd het desbetreffende team tijdelijk of definitief buiten te sluiten van de competitie.
 11. Elk team is verplicht zorg te dragen voor een grensrechter. Hij/zij dient lid te zijn van de K.N.V.B en tenminste 16 jaar oud te zijn. Bij het ontbreken van een grensrechter krijgt het desbetreffende team voor de eerste, tweede en derde keer 7,50 euro boete per verzuim. Bij de vierde en vijfde overtreding is de boete 12,50 euro per verzuim. Vanaf het zesde verzuim is de boete 50,- euro per keer.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.                           

 

Competitie reglement

 1. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van het KNVB-zaalvoetbalreglement, voor zover daarvan niet is afgeweken bij of krachtens de volgende bepalingen.
 2. Een team bestaat per wedstrijd uit minimaal 4 en maximaal 11 spelers, waarbij degene die als aanvoerder fungeert herkenbaar moet zijn d.m.v. het dragen van een band. Bij het niet dragen van de aanvoerdersband wordt het desbetreffende team een boete van 7,50 euro opgelegd. Beide teams dienen te zorgen voor een grensrechter, die minimaal 16 jaar dient te zijn. Indien de grensrechter lid is van het team, mag hij/zij in die wedstrijd tevens als speler/speelster fungeren, met dien verstande dat slechts bij de rust van grensrechter mag worden gewisseld. Het staat elk team vrij zich bij te laten staan door een coach. De grensrechter en eventueel coach dienen lid te zijn van de K.N.V.B.
 3. Voor aanvang van de wedstrijden dienen de teams de legitimatiekaarten in te leveren bij de tijdwaarnemer.
 4. De wedstrijden dienen strikt op tijd te beginnen. Indien een team niet op tijd aan de wedstrijd begint, wordt dit beboet met 10,- euro.
 5. Wanneer een team niet op komt dagen (Wanneer een team niet op tijd aanwezig is), of niet over het vereiste aantal spelers/speelsters beschikt wordt de wedstrijd niet gespeeld. Het niet opgekomen team wordt beboet met een bedrag van 25,- euro en er wordt automatisch verloren. Indien van enigerlei belang voor het wel aanwezige team, beslist de strafcommissie in overleg met dat team wanneer de wedstrijd overgespeeld dient te worden. Indien de wedstrijd in het belang van de competitie alsnog gespeeld moet worden dan wordt bij het team dat niet is komen opdagen of niet over het aantal vereiste spelers beschikt in plaats van de boete de gehele kosten van de wedstrijd in rekening gebracht
 6. De wedstrijden duren 2x25 minuten.
 7. In alle gevallen bepaalt de strafcommissie de strafmaatregelen. Dit gebeurt aan de hand van het strafrapport van de scheidsrechter, indien nodig het rapport van de tijdwaarnemer en indien aanwezig het verweerschrift van de betrokken speler.
 8. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moeten bij het bestuur door de herenteams minimaal 10 spelers opgegeven worden. Alle op de lijst voorkomende personen moeten bij aanvang van de competitie minimaal 18 jaar oud zijn, met dien verstande dat voor 3 spelers of spelers die niet jonger zijn dan 16 jaar dispensatie kan worden verleend. Dispensatie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.
 9. Bij elk team mogen per wedstrijd niet meer dan 3 spelers van buiten Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel deelnemen. Spelers komen van buiten Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel, indien zij niet in een van deze gemeenten woonachtig zijn en daar ook niet zijn geboren.
 10. Gedurende de competitie mogen per team maximaal 4 spelers aan de spelerslijst worden toegevoegd. Deze nieuwe spelers mogen niet tijdens het lopende seizoen op de spelerslijst van een ander team gestaan hebben.
 11. Gedurende de competitie mogen teams, indien zij zelf niet over voldoende (=5) spelers beschikken, een speler van een ander team lenen, mits zowel de contactpersoon van de tegenpartij en de voorzitter hiervoor toestemming geven.
 12. Voor elke wedstrijd waarbij spelers worden ingezet welke op dat moment niet speelgerechtigd zijn, wordt het in overtreding zijnde team beboet met een bedrag van 25,- euro en er wordt automatisch verloren. Indien van enigerlei belang voor de tegenstander, beslist de strafcommissie in overleg met dat team wanneer de wedstrijd overgespeeld dient te worden. Een speler is niet speelgerechtigd  wanneer hij niet in het bezit is van een geldige spelerspas of wanneer hij geschorst is. Eenzelfde situatie doet zich voor indien teveel spelers van buiten Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel voor het team uitkomen.
 13. Indien meerdere teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen op plaatsen welke bepalend zijn voor het kampioenschap of voor promotie of degradatie, zullen er beslissingswedstrijden met een eventuele verlenging van 2x7,5 minuut gespeeld worden.
 14. Elk team heeft het recht om maximaal 2 keer per seizoen een wedstrijd te verzetten. (verwisselen met een andere wedstrijd). Het verzetten van de wedstrijd dient door de contactpersoon zelf geregeld te worden. Hij/zij moet hiertoe van alle betrokken teams een schriftelijke goedkeuring (met handtekening), uiterlijk 14 dagen voor de programmawijziging overleggen aan de voorzitter. De omzetting van de betreffende wedstrijden is pas dan akkoord, wanneer de voorzitter zijn toestemming heeft verleend.
 15. Scheidsrechters worden aangesteld door het bestuur, voor zover nodig, in overleg met het desbetreffende lid van de scheidsrechtercommissie van de K.N.V.B. District Zuid I. De scheidsrechters zijn verplicht het bestuur mededeling te doen over onregelmatigheden die zich voor, tijdens en na onder hun leiding staande wedstrijden hebben voorgedaan.
 16. Als op het geplande tijdstip geen aangewezen scheidsrechter is opgekomen en er geen andere officiële aanwezig is die bereid is de wedstrijd te leiden, moet de wedstrijd toch doorgaan. Elk team is in verband hiermee verplicht te zorgen dat bij elke wedstrijd iemand aanwezig is die de wedstrijd kan fluiten. Na loting wordt een van hen met de leiding belast. Indien het bestuur dit nodig acht kan zij in deze anders beslissen.
 17. Wijzigingen in dit reglement dienen voor de algemene vergadering te worden goedgekeurd. Voorstellen tot wijzigingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering, schriftelijk dan wel mondeling, bij het bestuur kenbaar te worden gemaakt.
 18. Het bestuur is bevoegd, zo haar dit wenselijk voorkomt, nadere bepalingen in te stellen betreffende het wedstrijdwezen en betreffende deelnemende spelers teneinde een goed verloop van de competitie te bevorderen.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Reglement strafzaken

Benoemde personen kunnen niet in de strafcommissie zitting hebben als het een zaak betreft, waarbij hij/zij direct betrokken is, of indien hij/zij familie is van betrokkene. In dergelijke situaties zal een van de reserveleden de strafcommissie completeren.

De scheidsrechter en de tijdwaarnemer maken een afzonderlijk rapport op van de gebeurtenissen. Er kan schriftelijk verweer worden ingediend. Het rapport en eventueel het verweerschrift dienen binnen 48 uur te worden ingeleverd bij het op pagina 4 vermelde correspondentieadres onder vermelding van verweerschrift.

Als maatstaf worden de strafnormen van de K.N.V.B. gehanteerd.

De strafcommissie komt op zo kort mogelijke termijn bijeen om een beslissing te nemen. De strafcommissie deelt de uitspraak schriftelijk mede aan de contactpersoon van het team en in geval het een strafzaak tegen een lid van het team betreft ook naar de betrokken persoon toe.

Iemand die in welke hoedanigheid dan ook, geschorst is, mag geen enkele officiële functie binnen het zaalvoetbal uitoefenen en dient zich, indien hij/zij wedstrijden bij wil wonen, op de tribune te vervoegen.

Voor elke strafzaak wordt 12,50 euro boete in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de uitspraak in het bezit te zijn van de vereniging d.m.v. contante betaling of overschrijving.

 Bij ernstige vergrijpen zal een rapportering naar de K.N.V.B. toe plaatsvinden. Het gevolg daarvan kan zijn dat door de K.N.V.B. ook een schorsing voor het veldvoetbal wordt opgelegd.

 Tegen de uitspraak van de strafcommissie is uitsluitend schriftelijk beroep mogelijk. Een beroepschrift moet binnen 48 uur na de ontvangst van de uitspraak bij de voorzitter van de strafcommissie ingediend worden.

1 Views

Mis geen enkele update

Volg de competitie om het laatste nieuws in je mailbox te ontvangen

Volg de website